MAIN     EDITORIAL BOARD     INFORMATION FOR AUTHORS   CONTACTS UKR
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND
APPLIED MATHEMATICS

        

        

Editor-in-Chief S.I. Lyashko

Senior Editors

Garaschenko F.G., Goldengorin B., Zakusylo O.K., Zgurovsky M.Z., Makarov V.L., Nakonechnii O.G., Sergienko I.V., Stelia O.B. (executive secretary), Khusainov D.Ya., Chikrii A.A.

The Series Applied Mathematics

The Series Editorial Board

Bulavatskii V.M., Grigorenko O.Y., Gubarev V.F., Zaslavskyi V.A., Klyushin D.A., Kozoriz V.V., Lenkov S.V., Pashko A.A., Pohorilyi S.D., Romanova T.Y., Rutkas A.G., Tereshchenko V.M.

The Series Optimization

The Series Editor is Prof. S.I. Lyashko

The Series Editorial Board

Danilin Yu.M., Semenov V.V. (executive secretary) The Series Applied Mathematics

The Series Applied Computetional Mathematics

The Series Editor is Prof. V.L. Makarov

The Series Editorial Board

Voitovich M.M., Gavrilyuk I.P., Kutniv M.V., Matus P.P., Solodkii S.G., Khapko P.S. (executive secretary), Khimich O.M., Khlobystov V.V., Shinkarenko G.A.

        

Main Editorial board Information for authors Contacts
© 2012 Kyiv National Taras Shevchenko University