ГОЛОВНА     РЕДКОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ     КОНТАКТИ     ENG
ЖУРНАЛ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

        

До уваги авторів!

Звертаємо Вашу увагу на необхідність виконання таких правил при підготовці статей для журналу "Журнал обчислювальної та прикладної математики".

Для публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці за спеціальностями: диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і математична статистика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, теоретичні основи інформатики та кібернетики, математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення машин та систем, системний аналіз та теорія оптимальних рішень та інших напрямків. У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

"Журнал обчислювальної та прикладної математики" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з фізико-математичних та технічних наук.

Стаття у друкованому вигляді з підписами авторів подається особисто або електронною поштою.

До статті додається анкета автора (-ів): ПІБ автора(-ів) українською, російською й англійською мовами, учені ступені та звання, місце роботи та посада, адреса для листуванняї, телефон, електронна пошта та додаткова інформація (українською, російською й англійською мовами): назва статті, автори, резюме, ключові слова (див. АНКЕТА) на електронному носії особисто або електронною поштою.

Резюме (близько 500 друкованих знаків) включає коротку характеристику досліджуваної проблеми, мету роботи й конкретну інформацію про отримані результати. Бажано, щоб обсяг статті не перевищував 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, графіки, список літературних джерел та індекс УДК (універсальна десяткова класифікація). Статтю необхідно оформити відповідно до вимог і рекомендацій ''Бюлетня ВАК України'' № 1, 2003. Текст статті повинен викладатися лаконічно, зрозуміло й відповідати структурній схемі: короткий літературний огляд проблеми, що розглядається; мета дослідження; актуальність і чітка постановка задачі; методи її вирішення й отримані результати; висновки про наукову новизну та практичну доцільність результатів, їх прикладне значення. Використана література наводиться загальним списком наприкінці статті за порядком її згадування в тексті (посилання у тексті - арабськими цифрами у квадратних дужках) мовою оригіналу, відповідно до ГОСТу 7.1:2006.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором (-ами). Автору(-ам) надсилається коректура статті. Жодних змін, за винятком виправлення помилок і пропусків, не допускається. Виправлену й підписану коректуру необхідно протягом двох днів після отримання повернути до редакції.

Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія. Стаття може бути відхилена без додаткових пояснень.

Рукопис, що надійшов до редакції з порушенням зазначених правил оформлення, не реєструється й не розглядається, а повертається автору(-ам) для доопрацювання. Якщо автор(-и) не має(-ють) можливості виконати всі вимоги до оформлення статті (-ей), допускається подання матеріалу у вільній формі за умови погодження з редакційною колегією.

Стаття має бути підготовлена за допомогою редактора LaTeX ( див. ШАБЛОН ) . Редактор LaTeX може бути наданий або надісланий на електронному носії поштою на прохання автора.

Матеріали можуть бути надіслані електронною поштою з подальшим дублюванням на папері в одному примірнику.

Головна Редколегія журналу Інформація для авторів Контакти
© 2012  Київський національний університет імені Тараса Шевченка